ÁSZF - GDPR SIÓFOK TAXI

- Általános Szerződési Feltételek A vállalkozás, a nála regisztrált nyilvántartásba vett ügyfeleit szolgálja ki; a jelen ÁSZF szerint.- Általános Szerződési Feltételek – Bokros Emil EV. Személyszállító

- Bokros Emil EV. (Nyilvántartási szám: 25697297) 8600 Siófok Hársfa u. 40/A mint taxi és személygépkocsis személyszállítás engedéllyel rendelkező vállalkozás, a nála regisztrált nyilvántartásba vett ügyfeleit (továbbiakban: Vevő) szolgálja ki; a jelen Általános Üzleti Szerződés (továbbiakban: ÁSZF) szerint.

- A feltételek érvényessége

Szolgáltatásom és ajánlataim kizárólag jelen Általános Üzleti Feltételek alapján történnek.

- Szerződéskötés

Vállalkozásom a Megrendelő által előre meghatározott időpontra taxi és nem taxis személygépkocsis személyszállításra leadott megrendeléseket teljesíti és kifogástalan műszaki állapotban lévő gépjárművel, megfelelő megjelenésű gépkocsivezetővel áll ki a Megrendelő rendeléseire, és elvégzi az igényelt személyszállítást.

A szolgáltató vállalja, hogy szabad kapacitás esetén minden esetben a Megrendelőnek megfelelő autót biztosít limuzin, kombi, egyterű vagy minibusz gépjárművel áll rendelkezésre.

A szerződés létrejötte: a szerződés akkor jön létre, ha a Megrendelő a fuvar rendelését az itt rögzített kommunikációs csatornák valamelyikén rendeli meg és a Vállalkozás az itt rögzített kommunikációs csatornák valamelyikén visszaigazolta.

- Diszpécserszolgálat:- A taxis vállakozó saját maga veszi fel a megrendelést.

- Vállalkozásom hivatalos elérhetőségei:

Cím: 8600 Siófok, Hársfa u. 40/A

Telefonszám:

+36 30 237 6000

Email: info@budapestvienna.hu

Web: www.budapestvienna.hu

- Adatkezelés

A vállalkozás a Megrendelő adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben leírtaknak megfelelően kezeli. Lásd: Adatkezelési Szabályzat.

- A viteldíj
- A személygépkocsis, taxi és minibusz-taxi fuvarok, transzferek tarifáit, repülőtéri, pályaudvari transzferek, nemzetközi, külföldi személyszállítás árai esetében a honlapon megadott árak az irányadóak. Eltérő igények, vagy a honlapon nem szereplő transzfer ajánlatok esetében a visszaigazolásban megadott ár fizetendő.

- Megrendelések lemondása

A Megrendelőnek a 24 órával az előrendelt időpont előtti lemondáskor nem kell kártérítést fizetnie.

- Fuvarmegtagadás

A gépjárművezető a fuvar teljesítését abban az esetben tagadhatja meg, amennyiben az utas:

- Az úti célját nem tudja, vagy nem akarja közölni.

- Fertőző, vagy undort keltő betegségben szenved.

- Súlyosan sérült (segítségnyújtás és mentők értesítése kötelező)

- Kísérő nélküli 6 év alatti gyermek (a gépkocsivezető értesíteni köteles a rendőrséget).

- Olyan mértékben áll alkohol, illetve egyéb bódító szer hatása alatt, hogy szállítása balesetveszélyes vagy életveszélyes lehet, vagy a gépjárművezető személy- és vagyonbiztonságát, tisztaságát veszélyezteti.

- Garázda, erőszakos magatartást tanúsít.

- Ruházatával, vagy poggyászával a gépjármű csomagtartóját, vagy belső terét beszennyezheti.

- Tűz- és robbanásveszélyes anyagot, tiltott vagy külön engedélyköteles poggyászt szállítana, és a gépkocsiveztő erről tudomást szerez.

- Olyan szolgáltatást kíván igénybe venni, amely nem tartozik a személyfuvarozás körébe, továbbá amire nincs megfelelő szakirányú végzettsége a gépjárművezetőnek.

- Viselkedésével, vagy ruházatával megrökönyödést, botrányt okozhat.

- A feltüntetett díjszabástól el kíván térni, illetve nyilvánvalóan nem tud, vagy nem akar fuvardíjat fizetni. Élőállatot kíván szállítani és ennek feltételei nem biztosítottak, vagy a gépjárművezető fél, allergiás vagy undorodik a szállítandó állattól. Olyan gépjárművel történő szállításnak, amely élőállatot is szállít, felára van, melyet a megrendeléskor egyeztetünk. Az utas nyilvánvalóan bűncselekmény, vagy szabálysértés következményei elől menekül. A gépjárművezetőnek ilyen esetben mindenkor mérlegelnie kell, hogy a fuvarmegtagadás, vagy a fuvar teljesítése jelenti-e a nagyobb veszélyt számára. A veszélyhelyzet elmúltával azonban köteles a legközelebbi rendőrőrsöt vagy járőrt értesíteni.

- Az utastérben felejtett tárgyak, csomagok az utas felelőssége, visszaszállításáért a honlapon szereplő fuvardíj kérhető el.

A tárgy visszajuttatása előtt közölni kell a tulajdonossal a várhatóan felmerülő költségeket, mely csak abban az esetben számítható fel, ha a keresett, vagy talált tárgy a gépkocsi utasterében maradt. Értékesebb elveszett tárgyak visszaadásakor ajánlott az átadás tényét tanúk előtt végezni, a tanúk adatait (név, lakcím) rögzíteni.

Amennyiben az adott napon valamelyik Rendőrkapitányságon le kell adnia.

- Gépjármű utas általi beszennyezése, megrongálása

A gépjármű megrongálása, az utastér vagy csomagtér maradandó beszennyezése, hányás, testnedv, illetve egyéb károkozása esetén a gépjárművezető jogosult az utas által okozott károk megtéríttetésére.

- Beszennyezés esetén a takarításért és a munkából történő kényszerű kiesésért elkérhető maximális összeg 50.000,- Ft lehet.

- Amennyiben a káreseménnyel kapcsolatban a gépjárművezető és az utas nem tudnak megállapodni, a gépjárművezető szükség esetén rendőri intézkedést kérhet. Amennyiben az utas igényli a káresemény kapcsán felmerült költségek igazolását, úgy a gépjárművezető köteles a tisztításról, javításról kiállított számlát részére bemutatni.

- Panaszkezelés

- Az esetleges utas panaszokat az ezek kivizsgálására hivatott Felügyeleti Szerveknek küldheti az utas.

- Viteldíjjal kapcsolatos reklamációt minden esetben számlával vagy az on-line pénztárgépből kinyomtatott nyugtával kell igazolnia a Megrendelőnek.

- Vis major

A személyszállítás szervezése során a Szolgáltatótól független, előre nem látható kényszerítő körülmények, vagy elháríthatatlan akadályok esete, amely meggátolja valamely kötelezettség elvégzésében, ezért nem kérhető kártérítés a szolgáltatás elmaradásáért (pl. időjárási körülmények, viharkárok okozta akadályoztatás, forgalmi akadályok).

Vis majornak tekinthető körülmények igazolható fennállása esetén mind a Vállalkozás, mind pedig a Megrendelő mentesülnek a kommunikáció kötelezettségeinek teljesítése alól, amennyiben e körülmények az igénybe vehető kommunikációs csatornák használatát korlátozzák vagy akadályozzák.

- Kártérítés

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XXVI. Cím 6:518. §-a alapján a törvény tiltja a jogellenes károkozást; a 6:519. §-a szerint aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható; a 6:531 §-a értelmében, ha a kár mértéke nem állapítható meg, a károkozásért felelős személy olyan összegű kártérítés megfizetésére köteles, amely a károsult kárának a kiegyenlítésére alkalmas.

- A felhasználó a kommunikációs csatornákon leadott megrendelésekkel elfogadja a szolgáltatási feltételeket valamint tudomást szerez az aktuális adatkezelési szabályokról.

Az aktuális árak és jogszabályi változások okán fenntartom az ÁSZF időközönkénti egyoldalú megváltoztatásának jogát.

- Adatkezelési tájékoztató és szabályzat – Bokros Emil Egyéni Vállalkozó


- Az Adatkezelő Bokros Emil személyszállítás és sofőrszolgálat szolgáltatást nyújt. Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő által működtetett / weboldalra („Honlap” vagy „Weboldal”) látogatókat, a Facebook adatlapját látogatókat („Érintett”) egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről.

- Jelen Adatkezelési tájékoztató célja továbbá, hogy az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztassa személyes adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogokról és jogorvoslati lehetőségekről azon ügyfeleket, partnereket, akik az Adatkezelővel megbízási szerződést kötnek hirdetéskezelésre vonatkozóan.

- Jelen Adatkezelési tájékoztató a megbízási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Jelen Adatkezelési tájékoztató tartalmazza továbbá az Adatkezelőre vonatkozó belső szabályokat és intézkedéseket, mely biztosítja, hogy az adatkezelése a 3. pontban meghatározott jogszabályoknak megfelel, így egyben az Adatkezelő adatkezelési szabályzatának is minősül az Érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

- Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő a Honlapján közzéteszi. - Jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában: “személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

“adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

“adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

“adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

“címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

1. Az adatkezelő adatai Cégnév: Bokros Emil Egyéni Vállalkozó Székhely: 8600 Siófok, Hársfa u. 40/A Postázási cím: 8600 Siófok, Hársfa u. 40/A Adószám: 51336985-1-34 Nyilvántartási szám: 25697297 E-mail: info@budapestvienna.hu

2. Adatfeldolgozásra jogosult személyek Az Adatkezelő Google Analyitcs statisztiaki mérést használ, mely cookie-k segítségével statisztikákat készíten (lásd bővebben 10. pont), látogatottsági adatokat dolgoznak fel, így a Google adatfeldolgozónak minősül (www.google.de/policies/privacy/).

3. Az adatkezelésre vonatkozó főbb jogszabályok és rövidítésük Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR”) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker tv.”)

4. Adatkezelés alapelvei (minőségpolitika)
4.1. Tisztességesség, jogszerűség, és átláthatóság Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési műveleteket (ideértve az adatok felvételét és kezelését is) tisztességesen, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, az Érintett számára átlátható módon végzi.
4.2. Célhoz kötöttség Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a jelen Tájékoztatóban rögzített célokból gyűjti, kezeli, és használja fel, illetve azokat csak ezen célok elérése érdekében továbbítja a jelen Tájékoztatónak valamint a mindenkor hatályos személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően. A kezelt személyes adatokat kizárólag a célok megvalósításában érintett személyek ismerhetik meg.
4.3. Adattakarékosság Az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatok megadását kéri az Érintettől, amelyek az adatkezelés célját tekintve az adott adatkezelés vonatkozásában megfelelőek, relevánsak és feltétlenül szükségesek, és amely nélkül a szolgáltatását nem vagy nem az általa vállaltak szerint tudná nyújtani.
4.4. Pontosság Az Érintettek felelnek azért, hogy a honlapon megadott adatok valósak, pontosak és naprakészek legyenek. Mindemellett az Érintett felelőssége és kötelezettsége az is, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, úgy ahhoz az érintett hozzájárulását előzetesen beszerezze. Amennyiben az Érintett jelzi az Adatkezelő részére, hogy az adatai nem felelnek meg a valóságnak, úgy az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban rögzítettek szerint haladéktalanul gondoskodik ezen adatok törléséről vagy helyesbítéséről.
4.5. Korlátozott tárolhatóság Adatkezelő biztosítja, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történjen, mely az Érintett azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. Adatkezelő az adatok tárolásának időtartamát ezen elv mentén határozza tehát meg.
4.6. Adatbiztonság Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa mind a papíralapú, mind pedig az elektronikusan tárolt adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során igénybevett adatfeldolgozók részére is előírja.

- 5. Kapcsolatfelvétel a Honlapon / Facebook-on keresztül Ennek körében a számítógépeken vírus- és tűzfalvédelmet alkalmaz, és biztosítja az adatok, és adathordozó eszközök fizikai védelmét. A számítógépek, adatbázisok jelszóval védettek, így a személyes adatokat kizárólag az tekintheti meg, aki arra jogosultságot kapott. Az elektronikus adatokról biztonsági mentés készül.

- 6. Szolgáltatás megrendeléssel, szolgáltatásnyújtással kapcsolatos adatkezelés Adatkezelés célja: szolgáltatással kapcsolatos feladatok teljesítése, telefonszám, és e-mail cím esetén kapcsolattartás a Megbízóval
 Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, az Eker tv. 13/A. §-a Érintettek kategóriái: megbízási szerződést megkötő ügyfelek
 Kezelt adatok köre: megbízó neve, székhelye, adószám, nyilvántartási szám, a kapcsolattartó e-mail címe, telefonszám Ki férhet hozzá? kizárólag az Adatkezelő
 Adatkezelés időtartama: A szerződés megszűnését követő 5 évig. A kapcsolattartó természetes személy email-címe a szerződés megszűnését követően törlésre kerülnek. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud megbízási szerződést kötni az Adatkezelővel.

- 7. Számla kiállítása Adatkezelés célja: számviteli bizonylat kiállítása Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 45. §, Számv. tv.169. § (2) bekezdése Érintettek kategóriái: honlapon keresztül megrendelést leadó ügyfelek Kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím (megye, településnév, irányítószám, utcanév, házszám, emelet, ajtó, csengő), fizetési mód, kiállítás, teljesítés, fizetés dátuma, termék neve, termékek nettó és bruttó ára, megrendelés végösszege (nettó, bruttó, áfa összege). Ki férhet hozzá? kizárólag az Adatkezelő Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év Adattovábbítás: A számlák továbbításra kerülnek a könyvelő felé. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tud névre szóló számlát kapni.

- 8. Az Adatkezelő tevékenysége során felmerülő adatfeldolgozás Adatfeldolgozás célja: Adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont Érintettek kategóriái: megbízási szerződést kötő ügyfelek Kezelt adatok köre: a megbízási szerződést kötő ügyfelek … Ki férhet hozzá? kizárólag az Adatkezelő
 Adatkezelés időtartama: A megbízási szerződés megszűnéséig.

- 9. Minőségi kifogások kezelése Adatkezelés célja: az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése. Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítéséhez szükséges- GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(7). Érintettek kategóriái: panaszt, kifogást előterjesztő ügyfél Kezelt adatok köre: a panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, a panaszbejelentés módja, a fogyasztó által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása illetve visszavét esetén a termék adatai. Ki férhet hozzá? kizárólag az Adatkezelő Adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év Adattovábbítás: Nincs. Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az Érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.

- 10. Sütikről (cookie) szóló tájékoztatás A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a Felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a Felhasználó egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintett, hogy a Weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez az Adatkezelő a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használja. A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A Weboldalra látogatók (Felhasználók) a felugró oldalsávon engedélyezhetik az Adatkezelő részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát, egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az Adatkezelő részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban az alábbi linken: https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/. Google Analytics Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, többek között méri vele tevékenysége eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be. A cookie élettartama 14 hónap, ezen időtartam elteltével a cookie automatikusan törlésre kerül. Addthis cookie-k Ezen cookie-k a Weboldal tartalmának megosztását, lájkolását teszik lehetővé valamint a megosztások statisztikai analitikáját biztosítja. Funkcionális cookie-k (munkamenet sütik) Ezen sütik a Weboldal megjelenítéséért, funkcionalitásáért felelnek, egy munkamenetre szólnak. Letiltásukkal a Weboldal egyes funkciói nem, vagy korlátozottan érhetők el. A fenti sütik alkalmazásának célja a Weboldal funkcionalitásának biztosítása, az oldallátogatottság mérése, forgalmi analitikai készítése anonimizált látogatottsági adatok gyűjtésével. Ezek az adatok alapján az Érintett sem közvetlen, sem közvetett módon nem azonosítható. Cookie-k letiltása A sütik alkalmazását a saját internet böngészőjében törölheti, illetve letilthatja az adott böngésző adatvédelmi beállításai között. Ehhez segítséget az alábbi linkeken talál: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
 https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

- 11. Az értintettek jogai
- 11.1. Hozzáférési jog Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataik kezeléséről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, kezelt személyes adatokról, az adatfeldolgozó személyéről, panasz benyújtás jogáról az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen. Adatkezelő a tájékoztatást díjmentesen biztosítja az Érintett részére. Amennyiben az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő jogosult ésszerű költségtérítést kérni (Papír alapú tájékoztatás esetében: 100 Ft/lap). A kérelem elektronikus vagy postai úton nyújtható be, ennek szabályait a 13. pont tartalmazza. A benyújtott kérelemre Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában válaszol.
- 11.2. Helyesbítéshez való jog. Az Érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. Jogosult továbbá arra, hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje. A kérelem beérkezését követően az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül a kérelem jogosságát megvizsgálja. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli az Érintettel.  -11.3. Törléshez való jog Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat törli, ha: az adatkezelés jogellenes; az Érintett visszavonja a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; a Felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt; azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Az Érintett által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Mindemellett Adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelésére az Érintett törlési kérelmét követően is jogosult, amennyiben az Érintett adatainak kezelése az Adatkezelő szerződés teljesítése, jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges. A kérelmet a 13. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.
- 11.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog. Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben: a.) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 b.) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 c.) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d.) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A kérelmet a 13. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.
- 11.5. Adathordozhatósághoz való jog. Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg az Adatkezelő ezeket az adatokat az általa megjelölt másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul (GDPR 6. cikk (1) a) és b) ponton). A kérelmet a 13. pontban rögzítettek szerint kell előterjeszteni.
- 11.6.Tiltakozáshoz való jog. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén). Az Érintett a tiltakozással kapcsolatos kérelmét a 13. pontban foglaltak szerint nyújthatja be az Adatkezelő felé. Amennyiben az Adatkezelő az Érintett tiltakozását alaposnak találja, úgy a személyes adatokat haladéktalanul törli.

- 12. Jogorvoslati lehetőségek Jogellenes adatkezelés, valamint tájékoztatás, helyesbítés, törlés, korlátozás, adathordozhatóság, tiltakozás iránti kérelem elutasítása esetében az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5; Email cím: ügyfélszolgálat@naih.hu) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

- 13. Az Érintett által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok Az Érintett a jelen Tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre köteles megküldeni: Postázási cím: 8600 Siófok, Hársfa utca 40/A. E-mail: siotaxi@siotaxi.hu Az Adatkezelő a beérkezett kérelmeket haladéktalanul megvizsgálja, és a kérelem kézhezvételét követő legkésőbb 30 napon belül teljesíti a kérelmet, vagy amennyiben az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel. Írásbeli értesítést az Adatkezelő kizárólag a kérelem elutasítása esetén küld az Érintettnek, kivéve 11.1. pontban foglalt kérelmek. Az e-mailben küldött kérést az Adatkezelő csak akkor tekinti hitelesnek, ha az az Érintett által már megadott, és személyes adatként kezelt e-mail címről érkezik. Adatkezelő jogosult további adatot bekérni az Érintett azonosítása érdekében abban az esetben, ha kétsége merül fel afelől, hogy az adatokat kérő személy valóban az Érintett.

- 14. Eljárás adatvédelmi incidens esetén Adatvédelmi incidens: személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés. Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adataival összefüggésben a fent definiált adatvédelmi incidensről szerez tudomást, kérem haladéktalanul jelezze a 9. pontban megjelölt elérhetőségeken. Adatvédelmi incidenst az Adatkezelő haladéktalanul megvizsgálja, legkésőbb a tudomásszerzést követő 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, továbbá megteszi az incidens orvoslására szolgáló intézkedéseket. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet.

Az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása, módosítása.

- Az Érintettek a Honlap használatával jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadják.

Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatvédelmi Tájékoztató a Weboldalon kerül közzétételre.

- Köszönöm, hogy megtisztel bizalmával!

Utasvélemények

Maria Maglasang - Indonesia

I always wanted to visit these cities (Bratislava, Vienna, Budapest). I'm so happy, I found this site! Easy to book, enough details and information, so I didn't have to worry about anything. Thanks for the trip! I miss these places already! Best wishes: Maria from Indonesia

2018-03-19

Nancy Morton - USA

I got a European trip as a graduation gift from my mom. Due to some errors, we missed the train from Vienna to Budapest. Luckily, we found this site and it was really life-saving! After hours of worrying, we met a kind and helpful driver and it was a relief! It was a good idea, to use a professional service instead of getting lost in a foreign-language country even more. It was an enjoyable ride and we also got useful tips for sights, museums and restaurants. Thank you very much Emil!
Nancy Morton - USA California

2018-03-19

Marek Jablonsky - Poland

Hi! We were travelling with the kids from Vienna to Budapest with the option of travelling through the Danube Bend. So rich history and amazing view! Our guide and driver was so easy-going, helpful and intelligent. The kids enjoyed the time so much and learnt more, than in a history lesson! We would like to thank you for the ride. It was an awesome day, you made our trip so interesting! Thank You Emil! Regards: Marek Jablonsky - Poland

2018-03-19

Tommy Lim

"We had booked for us 3 Emil as a private driver from Vienna to Budapest in Sept. 2017 via his homepage viennabudapest.hu. It was easy to find all the informations on the site. His offer was promt and detailed, he answered for all our questions previously in his transfer confirmation. The pick up was in the exact time, the car is a luxury Mercedes E class estate car, enough luggage-rack for our 4 suitcases and hand bags. He offered us not a simple direct transport to Budapest but a scenic tour via Bratislava, which is the capital city of Slovakia. It was amazing!!! Highly recommended! Thank you Emil!"

2018-03-10

Daniel Sikorsky

It was an excellent ride and excellent car excellent driver.
Five stars!
Thanks Emil

2018-01-10

Dieter und Elke Schröder

Wir möchten uns für die pünktliche Abholung aus Pari bedanken.Wir
können Sie nur weiter empfehlen.
Grüße aus Schleswig Holstein!

Dieter und Elke Schröder

2017-07-06

Robert Venczel - USA Florida

Nálunk Amerikában teljesen más kép él a taxisokról. Nemrég meglátogattam az őseim földjét családommal. Sajnos a gyerekeim nem jól beszélik a Magyar nyelvet. Az interneten találták - szerencséjükre - a mi kedvenc magyar sofőrünket, aki nem csak, hogy kiválóan beszél angolul, de hihetetlen lexikális tudással rendelkezik. Innentől kezdve felébredt a kíváncsiságuk az Óhaza történelme és kultúrája iránt. Emil minden tiszteletet és elismerést megérdemel.
Köszönjük Emil! (Újra jövünk)

2016-03-04

Nyilvántartási szám: 25697297
Adószám: 51336985-1-34

Copyright: siofoktaxi.hu © 2009 - 2024

Bokros Emil

SIÓFOK TAXI ÉS MINIBUSZ, REPÜLŐTÉRI TRANSZFER
Bokros Emil EV.
Cím: 8600 Siófok Rigó utca 12.
Telefon: +36309366966 Angolul, Németül, Magyarul
E-Mail: siotaxi@siotaxi.hu